STAVEBNÝ DOZOR

 

Stavebný dozor sleduje spôsob a postup uskutočňovania stavby, zodpovedá za dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu a spoluzodpovedá za dodržanie podmienok rozhodnutí vydaných na uskutočňovanie stavby. Vykonáva finančnú kontrolu  nad realizáciou stavebného diela a zastupuje investora na stavbe.